Polityka prywatności

Polityka prywatności przekazuje Państwu istotne informacje związane z działaniami podejmowanymi w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, korespondencji tradycyjnej lub mailowej, a także informacjami gromadzonymi lub przekazywanymi w związku z prowadzeniem Państwa spraw lub bieżącą obsługą Kancelarii. Niniejsza Polityki prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego dalej za pomocą skrótu „RODO”.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Monika Chajec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Monika Chajec „Studio Adwokackie. Kancelaria Moniki Chajec” (adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7822318789, REGON 361919516). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:
  • wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studioadwokackie.com;
  • przesłanie korespondencji na adres: Studio Adwokackie. Kancelaria Moniki Chajec, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań.
2. Kategorie, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • Dane osobowe klientów, przedstawicieli klientów oraz potencjalnych klientów (dane kontaktowe, informacje związane z realizacją umowy o świadczenie pomocy prawnej lub informacje poprzedzające zawarcie umowy, informacje związane z rozliczeniami finansowymi) - w celu świadczenia pomocy prawnej, podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych i księgowości. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Dane osobowe stron postępowania, osób trzecich w sprawie klienta, pracowników sądów, organów administracji, urzędów (dane kontaktowe, informacje związane z prowadzoną sprawą lub udzielaną poradą prawną, informacje przekazywane w związku z kontaktami z sądami, organami administracji lub urzędami) - w celu świadczenia usług prawnych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Dane osobowe kontrahentów lub pracowników kontrahentów Administratora (dane kontaktowe, informacje związane z umową o świadczenie usług na rzecz Administratora) - w celu wykonania umowy zawartej na rzecz Administratora. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Obowiązek podania danych osobowych
W przypadkach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej prawidłowym wykonaniem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy. W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych
W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa zostały one przekazane przez klienta, potencjalnego klienta, kontrahenta Kancelarii lub inną osobę w związku z określoną sprawą lub realizacją umowy.

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii określone usługi lub podmiotom wspierającym usługi własne Kancelarii (m.in. podmioty odpowiedzialne za wsparcie infrastruktury informatycznej i administracyjnej, inne kancelarie, adwokaci lub radcowie prawni, z którymi została nawiązana współpraca w ramach zastępstw procesowych). Państwa dane osobowe mogą być przekazane również odpowiednim organom lub podmiotom realizującym zadania ustawowe na mocy odpowiednich przepisów (np. organy podatkowe).

6. Okresy przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu adwokata i świadczenie usług prawnych). W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.