Sądy IP. Co to takiego i kto z nich skorzysta?

Sądy IP to inaczej wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej. 1 lipca 2020 roku powstały one w pięciu miastach w Polsce – Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i (last but not least) w rodzinnym mieście Studia Adwokackiego, czyli w Poznaniu.

Sądy IP – podstawa prawna

Sądy IP wprowadziła Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie dnia 1 lipca 2020 roku. Od tej chwili w Kodeksie postępowania cywilnego kwestię sądów IP regulują art. 479(89) – 479(129).

Sprawy własności intelektualnej

Jak rozumieć sytuację, w której ma się do czynienia z własnością intelektualną?

Mowa tu przede wszystkim o prawach autorskich i pokrewnych, prawach własności przemysłowej oraz innych prawach dotyczących dóbr niematerialnych.

Dodatkowo sądy IP będą rozpoznawały także sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, sprawy o ochronę dóbr osobistych w takim zakresie, w jakim dotyczą one dobra osobistego ukierunkowanego na indywidualizację, reklamę czy promocję przedsiębiorcy, jego towarów i usług, a także sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Brzmi ciekawie, prawda?

Dla kogo?

Co wynika z powyższego, nowym rozwiązaniem powinni szczególnie zainteresować się ci, którzy z własnością intelektualną mają do czynienia w swojej codziennej działalności. To oczywiście artyści – piosenkarze, pisarze, malarze i im podobni, twórcy – w tym graficy, architekci czy programiści, ale też software house’y, agencje marketingowe czy nauczyciele uczelni wyższych biorący udział w wydawnictwach publikacji naukowych lub działalności wynalazczej.

W jakich sytuacjach przyjdzie im skorzystać z sądów IP? Na pewno w kwestiach dotyczących ochrony wizerunku. Podobnie może się stać w sprawach o ochronę nazwiska oraz całokształtu bądź wybranych elementów twórczości.

Jakie sądy?

Postępowanie przed Sądem IP, jak przed każdym innym sądem, jest dwuinstancyjne. Sądami pierwszej instancji zostały Sądy Okręgowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu. W drugiej instancji to Sądy Apelacyjne w Warszawie oraz Poznaniu.

Należy przy tym wskazać, że stołeczny Sąd Okręgowy uzyskał dodatkowe uprawnienia, przez które śmiało można go nazywać sądem zajmującym się sprawami technicznymi. Na wyłączność stał się on bowiem sądem właściwym do rozpoznawania spraw w zakresie własności intelektualnej, ale w przypadku wszelkiego rodzaju programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz technicznych tajemnic przedsiębiorstwa.

Tutaj pojawia się pytanie, czym mogą być techniczne tajemnice przedsiębiorstwa? Brak jednoznacznej odpowiedzi, ale założyć należy, że są to chociażby pozostające w opracowaniu metody, towary czy usługi oraz oczywiście całe, szeroko rozumiane know-how.

Cele nowelizacji

Celem, który przyświeca ustawodawcy przy tej nowelizacji, jest ograniczenie ilości instytucji, które do tej pory zajmowały się sprawami z zakresu własności intelektualnej. W prostej linii ma się to także przełożyć na efektywność i jakość merytoryczną takich postępowań.

Nie ulega wątpliwości, że spory dotyczące własności intelektualnej to sprawy bardzo często złożone. Ich wyjątkowy charakter potwierdza wyodrębnienie Sądów IP, które będą się w takich postępowaniach specjalizować. Jeśli więc szczególny charakter ma mieć sąd, warto skorzystać też z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Powinien on również specjalizować się w sporach dotyczących własności intelektualnej i posiadać w tych kwestiach odpowiednią praktykę. W szczególnie złożonych sprawach to podstawa.

Najczęściej
świadczone usługi

Pomoc prawna na rzecz artystów i przedsiębiorców z branży kreatywnej

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i w sądach IP

Wsparcie prawne w sprawach związanych z prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją oraz ochroną wizerunku

w dół
baza wiedzy